Програма

Української Народної Партії

Передмова

Програма Української Народної Партії – документ, у якому викладено світоглядні засади, цілі та завдання Партії, шляхи їх досягнення. Громадяни України, які їх поділяють, можуть разом з нами долучитися до спільної праці та політичної боротьби за проголошені Конституцією України права та свободи людини, заможну Українську державу.

Упродовж багатьох століть найкращі уми людства намагалися знайти найоптимальнішу модель побудови суспільства. Світовий досвід засвідчив, що лише там, де втілювалася в життя ідея народовладдя, а не авторитаризму, досягалося зростання добробуту людей в умовах реальної свободи. Відхід від цієї ідеї неодмінно призводив до надмірної концентрації влади у руках окремих осіб, до диктатур і тоталітаризму, від чого в кінцевому наслідку найбільше потерпали народи.

Яскравим прикладом успішної реалізації ідей народовладдя є практика європейських країн, що зазнали поразки у II світовій війні, але за короткий час стали на шлях демократії, відновили економічну могутність, і відтак забезпечили гідний рівень життя своїх громадян.

Черговим доказом живучості ідеї народовладдя стало добровільне демократичне об’єднання європейських народів у Європейському Союзі, де на сьогодні досягнуто найвищого у світі рівня забезпечення та гарантій прав, свобод і добробуту кожної окремої людини.

Українська Народна Партія обстоює ідею народовладдя, її різноманітні форми та прояви – такі, як вибори органів влади, парламентська демократія, захист прав опозиції, демонополізація економіки. Справжня турбота про забезпечення прав і свобод громадян неодмінно пробудить інтерес, зацікавленість та здатність кожної людини творити власний добробут і прогрес Української держави.

Наша партія у своїй діяльності поєднує кращі традиції патріотичного руху українського народу 90-х років минулого століття з європейськими політичними стандартами в умовах існуючих і нових викликів, які посилюються процесами глобалізації.

Ми – українська партія, світогляд та ідеологія якої ґрунтується на засадах національної демократії і патріотизму. Початки родоводу УНП сягають політичних сил, що виборювали незалежність нашої держави, і національні інтереси України та її народу були і є для нас визначальними. Ми сповідуємо християнські, гуманістичні та загальнолюдські цінності.

Ми – народна партія, яка є активною частиною українського народу, черпає від нього сили, енергію та натхнення, об’єднує громадян України, жінок і чоловіків різних національностей з різних реґіонів держави, різних професійних та вікових категорій, зацікавлених і готових згідно з законом набути владних повноважень для реалізації цієї Програми.

Ми є прихильниками розумного і професійного підходу до розв’язання проблем. Тому ми відкидаємо екстремістські політичні погляди, нетерпимість та насилля в будь-якій формі.

УНП діє в рамках Конституції і законів України, у своїй діяльності заперечує насильницькі методи і виступає за еволюційний шлях розвитку суспільства.

Наші цілі

Виходячи з ідеї народовладдя, враховуючи уроки минулого і сучасного України, спираючись на світовий досвід та об’єктивні тенденції прогресу, Українська Народна

Партія ставить перед собою такі основні цілі:

- забезпечити кожній людині свободу в рамках права та сприяти її волі до праці, утвердження особистості у самовизначеному житті;
- побудувати в Україні демократичну державу європейського типу;
- побудувати в Україні екосоціальну, конкурентоспроможну ринкову економіку, яка забезпечила б високі стандарти життя людей на рівні розвинутих країн світу;
- зміцнювати українську політичну націю, сприяти національно-духовному відродженню;

- домогтися оптимального для нашого народу входження України до Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного Договору та світової спільноти розвинутих країн.

Названі цілі взаємопов’язані, досягнення їх співзалежне.

З почуттям відповідальності за Україну ми претендуємо на довіру наших співвітчизників і прагнемо до провідної політичної ролі в Українській державі.

Розділ 1. Принципові засади

1.1. Людина – найвища соціальна цінність.
Ми визнаємо людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, права і свободи, недоторканність і безпеку найвищими соціальними цінностями.

Ми прагнемо забезпечити кожній людині свободу та сприяти її волі до праці.

Ми прагнемо, щоб кожна людина отримувала радість від життя і мала право та можливість реалізовувати свої нахили, таланти і здібності для власних потреб та для всього суспільства.

Ми хочемо сприяти становленню прав людини як світової цінності. Недоторканне право окремої людини поєднується з добровільним обов’язком активної участі у творенні загального блага. Воля до праці кожної людини мусить підтримуватися відповідно до здібностей; її не можна обмежувати бюрократизацією та надмірним регламентуванням.

Розділ ІІ. Людина і держава. Політичний устрій України

Вступ
Національна свобода найповніше реалізується у формі незалежної національної держави. Демократична правова Українська держава є передумовою свободи окремої людини, вільного національного розвитку громадян України – українців та представників інших національностей, забезпечення їхніх прав і свобод. УНП розглядає національну державу як вищу форму саморозвитку української нації. Незалежна Українська держава у політичній концепції УНП є однією з найбільших цінностей, за яку віддали життя кращі сини та дочки багатьох поколінь українського народу. УНП прагне поєднувати соціальну справедливість та національну демократію.

Ми виступаємо за демократичну, соціальну, правову державу. Ми виходимо з того, що джерелом влади в Україні є український народ. Державна влада має забезпечувати основні права та створювати правову базу для вільного та безперешкодного розвитку людини у відкритому суспільстві.

Конституція України має демократичний характер і її належне застосування є важливим фактором стабільності та сталого розвитку українського суспільства.

Держава не може стояти над людиною, а має бути допоміжним інструментом у забезпеченні людиною своїх потреб.

Держава наділяється повноваженнями, які не можуть бути реалізовані безпосередньо самими громадянами або через представницькі національні органи.

Дії держави мають бути публічними та відкритими для усіх громадян. Влада в Україні має бути політично відповідальною перед громадянами.

Розділ ІІІ. Засади духовного розвитку українського народу

3.1. Духовність як основа буття українців.
Український народ, який тривалий час перебував у колоніальному становищі, впродовж віків зберіг моральні чесноти, працьовитість, миролюбність та інші ознаки національної самобутності.

Саме духовна основа буття українців давала їм можливість виживати на довгому історичному шляху до незалежності під постійною загрозою нищення його ідентичності, до якого постійно вдавалися великі світові імперії.

За тривалі роки існування в неволі українці зберегли і донесли до сьогодення великі духовні скарби, надбані і примножені багатьма поколіннями. Історія, спосіб мислення, родовід, фольклор, звичаї та обряди, національна символіка, прикмети й вірування, світогляд, мова та писемність, народна міфологія, народна творчість, музичність і співучість тощо – усе це є складовою органічної цілісності, якою є духовна культура народу.

Нині тисячолітня духовна спадщина українського народу, на жаль, залишається упослідженою, без постійної уваги та підтримки. Історичні скарби України повинні досліджуватися, вивчатися та бути надбанням усього українського народу. На цих скарбах має будуватися, зокрема, навчальний процес, починаючи з дошкільних закладів.

Український народ володіє безцінною духовною скарбницею, яка за бережливого її використання вселятиме в людей гордість за свою історію та впевненість у майбутньому.

Розділ IV. Суспільні відносини

4.1. Людина і сім’я.
Традиційно для українців сім’я є первинною спільнотою, яка становить підґрунтя вільного суспільства, виступає осередком людського щастя і благополуччя. Ми прагнемо підтримати, зміцнити і захистити інститут сім’ї. Сім’я є першою інстанцією соціалізації та виховання, у якій відбувається становлення особи, її самоусвідомлення як члена спільноти та системи цінностей. Сімейні стосунки є конфіденційною сферою і мають бути захищені від публічного втручання.

Загальні проблеми сім’ї повинні бути під постійною увагою влади, зокрема й ті проблеми, що породжуються сімейними відносинами: матері-одиночки, другий шлюб, позашлюбні діти, проблеми самотніх батьків і т.ін.

УНП домагатиметься належної державної підтримки молодих сімей, зокрема, забезпечення їх власним житлом, виплат грошової допомоги за кожного народженого впродовж трьох років його життя. Ми обстоюємо нове розуміння сімейної культури.

Ми переконані, що насамперед сім’я, а не виховні заклади, може бути гармонійним природним середовищем виховання дітей. З цією метою слід створити належні умови, мінімізувати чинники, що спричиняють сімейні конфлікти, при розлученні передусім мають бути враховані інтереси дітей.

Пологи в Україні мають бути безкоштовні і на належному рівні медичного забезпечення.

Держава повинна підтримувати тих, хто виховує дітей, або доглядає людей похилого віку. Державна підтримка має здійснюватися на засадах субсидіарності.

Вирішення проблем сім’ї має здійснюватися через відповідні державні механізми забезпечення старості. Відмова від професійної діяльності на користь повноцінного виконання завдань сім’ї має знайти відповідне визнання у суспільстві.

Розділ V. ЕкоСоціальна ринкова економіка – для розвитку здібностей та задоволення потреб кожної людини

5.1. Екосоціальна ринкова економіка.
Здорова економіка є однією з найважливіших передумов для добробуту і благополуччя в країні. Домінуючою економічною основою українського суспільства має бути приватна власність та ринкова економіка. Приватна власність і конкуренція є найважливішими принципами соціальної ринкової економіки. Політичний та економічний порядок у державі мусить сприяти волі кожної окремої людини до праці. Без забезпечення міжнародної конкурентоспроможності української економіки з виваженим співіснуванням малих, середніх та великих підприємств держава не зможе виконати свої зобов’язання ні перед своїм власним народом, ані перед міжнародним співтовариством. УНП забезпечує політичну підтримку представникам національного бізнесу та капіталу, трудовим колективам і приватним підприємцям в усіх сферах суспільного виробництва та діяльності.

Ринкова економіка України повинна мати також екосоціальний характер і базуватися на принципах свободи, самовіддачі, відповідальності та солідарності. Вона пов’язує волю до праці кожного із соціальним балансом у суспільстві та дбайливим поводженням з довкіллям. Екосоціальна ринкова економіка визначається вільним вибором професії та робочого місця, вільним вибором у споживанні, вільною конкуренцією на ринку, вільним прийняттям рішень підприємцями та об’єднаннями за інтересами, а також соціальною справедливістю та довготривалістю дій.

Власна ініціатива та власна відповідальність щонайкраще підтримуються ринковими економічними механізмами і стимулами.

Держава зі свого боку повинна, окрім деяких випадків, не виступати сама як підприємець, а через відповідне антимонопольне законодавство та структурні заходи забезпечувати достатній рівень конкуренції там, де вона під загрозою.

Власність на засоби виробництва є передумовою для підприємницьких ініціатив. Власність гарантує особисту свободу, але водночас ставить обов’язки перед спільнотою. Придбання власності повинно бути уможливлено якомога більшій кількості людей. Важливим елементом широкого розподілу власності є матеріальна співучасть працівників підприємства.

Екосоціальна ринкова економіка спрямована на соціальну справедливість, щоб забезпечувати соціальну злагоду та економічну стабільність. Ми хочемо спільними зусиллями запобігти ризикам, коли це не під силу окремій людині. Усі заходи мають спрямовуватися на посилення власної відповідальності, а також персональної допомоги й солідарності.

Особливе значення для соціальної злагоди – передумови загальноекономічного успіху – має соціальне партнерство як модель мирного розв’язання конфлікту інтересів. Самоврядування, співучасть підприємств у процесах, тарифна автономія об’єднань є елементами соціального партнерства.

Необхідним для екологічно відповідальної ринкової економіки є визнання обмеженості запасів сировини та енергоносіїв, чітке зіставлення екологічних і фінансових наслідків, податкова політика, яка компенсує довготривале господарювання та обмежує споживання енергії і сировини, а за необхідності – заборона шкідливих для довкілля і для здоров’я продуктів у разі, якщо інструментів ринку недостатньо. Метою є не обмеження, а поліпшення якості економічного зростання, включаючи й перегляд визначення важливих показників валового продукту.

Ми виступаємо за розробку та реалізацію довгострокових національних та міжнародних планів дій щодо поліпшення якості довкілля. Стан природи та довкілля повинен посісти сильніші позиції у статистиці народного господарства.

Якість економічної та індустріальної бази України має постійно оновлюватися і зміцнюватися в процесі зростання інтернаціоналізації та глобалізації ринків.

Тому насамперед слід інвестувати в освіту, науку й дослідження, підтримувати нові технології, вдосконалювати інфраструктуру та усувати бюрократію. Гнучкі робочі графіки, дієздатне державне управління, безпека й соціальна злагода є наступними базовими передумовами.

Середній клас суспільства має стати важливим стрижнем української економіки. Для забезпечення його існування та підтримки заснування нових підприємств слід удосконалити процес накопичення власного капіталу.

Розділ VІ. Національна безпека

6.1. Багатофакторність поняття національної безпеки.
Наша стратегія безпеки повинна орієнтуватися на актуальні виклики, ризики й можливості. Ми виступаємо за участь у розбудові загальноєвропейської та міжнародної систем безпеки і хочемо, щоб Україна могла якомога більше впливати на прийняття відповідних рішень. Відтак ми визнаємо за собою зобов’язання і солідарність з усією спільнотою народів та її структур безпеки. Ми висловлюємося за участь України в гуманітарних, стабілізаційних, миротворчих та економічних заходах у рамках цих зобов’язань.

Національна безпека є багатофакторним комплексним явищем і може торкатися різноманітних галузей суспільного життя.

Національна безпека включає екологічну безпеку, енергетичну й економічну, інформаційну, військову, науково-технічну тощо.

При прийнятті відповідальних рішень вимоги національної безпеки мають враховуватися беззаперечно.

Держава, зокрема відповідальні структури влади, мають дієво реагувати на явища, які можуть створювати загрозу національній безпеці України, при цьому ми засуджуємо будь-які спроби використання факторів національної безпеки у політичних цілях.

Розділ VІІ. Зовнішня політика України

7.1. Загальні засади.
Зовнішня політика України повинна бути спрямована на утвердження її суверенітету, збереження територіальної цілісності та недоторканності кордонів, гарантування своєї безпеки, захист прав і свобод українських громадян та всього українства світу, захист легітимних інтересів фізичних та юридичних осіб України у стосунках з іншими державами, створення найоптимальніших зовнішніх умов для розвитку української економіки та культури, зміцнення миру і безпеки на Європейському континенті й у світі.

Зовнішню політику ми розглядаємо не лише як політику на рівні міждержавних стосунків, а й як політику сприяння розвитку різноманітних недержавних зв’язків і стосунків: між фізичними особами, суб’єктами економічних відносин, громадськими організаціями, у галузі культурних зв’язків, інформаційному просторі тощо.

Зовнішня політика України має створювати позитивний образ Україні за кордоном як демократичної держави, що сприятиме надходженню до України збалансованих іноземних інвестицій.

Ми виступаємо за набуття Україною членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного Договору. Саме орієнтація на сучасні європейські цінності та стандарти демократії, наполегливе навчання і праця дадуть українському народу шанс для найоптимальнішого майбутнього. Ми переконані в тому, що європейський інтеграційний процес найкраще гарантує захист Україні і Європи від сучасних та майбутніх небезпек. Лише в об’єднаній Європі український народ матиме мир, безпеку, справедливість і добробут.

При цьому ми хочемо зберігати та підтримувати дружні взаємовигідні стосунки з усіма державами, з якими волею долі українському народові довелося жити поруч протягом тривалого історичного часу.

Рух України до Європи, єдність з якою має суттєве підґрунтя, має базуватися як на спільних цінностях, спільному історичному досвіді і спільній ціннісній меті, так і на багатому розмаїтті різних національних та реґіональних традицій народів та етнічних груп. Люди, які житимуть у Європі, повинні почуватися і громадянами свого рідного реґіону, батьківщини, і європейцями.

Ми сподіваємося на те, що європейські та євроатлантичні зусилля Української Народної Партії будуть підтримані Європейськими Народними Партіями інших держав.

Як відповідальний член міжнародного співтовариства Україна повинна сприяти дотриманню загальновизнаних прав і свобод людини в світі. Додержання прав і свобод людини не є сферою, що може розглядатися як виключно внутрішня справа держави. Переживши трагедії організованих диктаторським режимом голодоморів, Україна як жодна інша держава світу усвідомлює важливість міжнародного моніторингу за дотриманням прав і свобод людини. Україна і в майбутньому повинна гарантувати захист і допомогу тим людям, які переслідуються з політичних, расових чи релігійних мотивів. Водночас слід подбати про те, щоб стрімке зростання міграції у світі, спричиненої тяжкою ситуацією в країнах походження, не призвело до нездоланних суспільних та економічних наслідків в Україні та в європейських країнах. Виконання у зв’язку з цим необхідних заходів правопорядку повинно відбуватися на основі врахування прав людини та поваги до людської гідності.

Ми вважаємо, що українські співвітчизники в усіх куточках світу є частиною українського народу. Тому Українська держава зобов’язана надавати світовому українству всілякої допомоги та сприяння.

Розділ VIII. УНП – виразник інтересів українського народу

Загальна позиція
Українська Народна Партія сповідує демократичні принципи як у своїй політиці, так і у внутріпартійному житті.

Ми прагнемо розбудувати партію, ідеї якої сприймалися б у всіх реґіонах України.

Створення партій за підтримкою тільки окремого реґіону, незважаючи на їх загальнонаціональний статус, веде до реґіоналізації України та загрожує її цілісності.

Ми визнаємо, що у членів партії можуть бути однакові погляди на фундаментальні цінності, але можуть бути різні точки зору щодо шляхів їх реалізації. Ми відкидаємо будь-яку нетерпимість щодо інших точок зору в партії.

Дискусія у партії є демократичним інструментом вироблення колективної думки, який є запорукою від прийняття відверто помилкових рішень.

Ми визнаємо політичну відповідальність керівництва партії за наслідки його діяльності, оцінкою яких мають бути результати виборів.

Ми готові до співпраці з іншими партіями, які сповідують близькі до наших ідеї і цінності або відверто не заперечують їх як у національному, так і міжнародному масштабі.

Ми готові до створення політичних блоків на виборах з близькими до нас за ідейними засадами партіями для здобуття спільної перемоги.

Післямова

На засадах цієї Програми ґрунтується діяльність Української Народної Партії. На її основі мають розроблятися окремі програми з конкретних питань, що стануть основою дій партії на відповідний відтинок часу.

Прийнято на V з’їзді УНП 20 грудня 2003 року.